Veluwse Israel Vrijstaat

Soeverein verklaring van ons grondgebiedSoeverein verklaring van het bosperceel Ridderwal / Pasdijk te Putten.

De oprichters/leden van de stichting Natuur Getrouw kennen zich het recht toe om als soevereine mede-scheppers van de Schepper van hemel en aarde, op het perceel hoek Ridderwal / Pasdijk 8 te Putten kadestraal sectie H nummer 2320, als vrije mensen van vlees en bloed te kunnen leven en te kunnen handelen in overeenstemming met de natuurwetten die Liefde, Vrede en Harmonie beogen. De hoogste Bouwmeester van het heelal heeft de aarde volgens de wetten van een verborgen Wijsheid ingericht en de mens daarin geplaatst met de opdracht om zich voort te planten, de aarde te bewerken en te beheren op zodanige wijze dat volgende generaties ook nog kunnen leven.
In de statuten van de stichting is te lezen dat de stichting geen winst oogmerk heeft, maar dat de stichting als doel heeft een voorbeeldfunctie te zijn voor de mensheid, om terug te keren naar de natuurwetten en om de gehele levenscyclus op het bosperceel te kunnen doorlopen, van geboorte tot het begraven van het menselijk lichaam. Wij claimen ons perceel vrij te zijn van alle door mensen bedachte wetten die in strijd zijn met de Goddelijke wetten. Want alle leden van de stichting Natuur Getrouw achten de Goddelijke wetten hoger dan de door mensen bedachte wetten, en wel omdat de Goddelijke wetten het welzijn van onze planeet, de mensen, dieren, planten, kortom het ganse universum beogen wat met de menselijke wetten veelal niet het geval is.
Wanneer de mensen de planeet Aarde gaan beheren en gaan leven in overeenstemming met de Goddelijke natuurwetten, zal het ze goed gaan. Doen zij dit niet, dan zal de natuur zichzelf wreken volgens de wet van oorzaak en gevolg. Wanneer wij de geschiedenis en de huidige levensgewoonten van de mensheid bezien, kunnen wij constateren dat deze veelal in strijd zijn met de Goddelijke natuurwetten. Overtreding van de natuurwetten is zonde, en zonde brengt verval en verval leidt tot chaos. De gevolgen blijven daardoor niet uit: overstromingen, aardbevingen, sinkholes, oorlogen, liefdeloosheid, enz.
Er is een noodzakelijke verandering nodig en wel zo spoedig mogelijk.
Alleen door de Goddelijke natuurwetten te eerbiedigen kan men het natuurlijk evenwicht bewaren en kan de ware levensvreugde ontstaan voor ons en de na ons komende geslachten. Dat is wat de leden van de stichting voor ogen staat met het bosperceel te Putten. Helaas worden wij thans ernstig belemmerd in het gehoorzamen aan de natuurwetten door
ambtenaren die handelen volgens de door mensen ingestelde wetten.
Aangezien wij ons niet laten leiden door menselijke wetten, verklaren wij ons, op grond van het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) artikel 4, 6, 15 en 20, vrij te zijn van de menselijke wetten en zullen ons alléén houden aan de Goddelijke natuurwetten die al sinds het begin der mensheid het goede voort brengen. Door weer te gaan leven volgens de Goddelijke natuurwetten verkrijgt de stichting alzo de goedkeuring van de Allerhoogste.

De stichting heeft het perceel aangekocht en is dus de rechtmatige eigenaar en de soevereine leden mogen de grond van de stichting gebruiken, vastgelegd in een verklaring, en eisen het volledige gebruik ervan voor zich op. Hierdoor zijn zij niet verplicht om vergunningen bij de gemeente Putten aan te vragen c.q. te bezitten om hun activiteiten te kunnen ontplooien. Niet de staat der Nederlanden is eigenaar van het perceel. Het perceel, ja de gehele aarde behoort aan de Schepper en wij zijn slechts rentmeesters en beheerders. De stichting Natuur Getrouw erkent alléén de Godheid als gezag waaraan verantwoording verschuldigd is. Indien menselijk gezag (de overheid) niet handelt en leeft in overeenstemming met de natuurwetten, wordt dit gezag door ons niet erkent, noch gehoorzaamd. Elk lid van de stichting heeft als mens van vlees en bloed het recht om in positieve vrijheid zijn hart te volgen en te doen wat zijn hart hem in geeft. Geen mens heeft het recht om te bepalen hoe een ander mens moet leven. Elk lid van de stichting heeft zijn naam geclaimd en is daardoor een vrij mens van vlees en bloed. Zie tevens: www.ikclaimmijnnaam.nl

Een kind van God staat in de vrijheid. En die vrijheid komt hierin uit dat hij geen andere heer noch meester kent dan God. Met Hem en met Hem alleen heeft hij te doen en dus ook alleen naar Zijn wil vraagt hij. (Dr. A. Kuyper)