Veluwse Israel Vrijstaat

Ambtenarij

Wij geloven dat onrecht plaatsvindt als een machtig persoon zijn macht misbruikt om anderen de goede dingen te ontnemen die God voor hen bedoeld heeft: hun leven, hun vrijheid, hun waardigheid, de vruchten van hun liefde en arbeid.

 

Macht en machtsverhoudingen

Reeds in de Hof van Eden zien wij dat kwade geesten over de eerste mensen macht wilden uitoefenen, zodat zij onder hun controle zouden staan. De strijd begon tussen goed en kwaad, tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang (Nachash). Abel werd het eerste slachtoffer in die strijd, die door Kaïn werd vermoord. Daarna heeft de machtsstrijd zich duizenden jaren voortgezet. Miljoenen slachtoffers zijn er gevallen, en nog is die strijd niet ten einde.  Op allerlei niveaus zien we macht en strijd om de macht, niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren en planten. De aap die het hardste brult is de baas, en het onkruid wat het hardste woekert ontneemt het gewone kruid de groeimogelijkheden. Dat redeloze schepselen genadeloos om de macht strijden is tot daar-en-toe. Dat mensen die met redelijk verstand begiftigd zijn macht gebruiken om anderen onder hun dwang te houden, om hun vrijheden te roven en om hoge belastingen te innen, is verwerpelijk.  In onze eeuw zijn er wel grote organisaties opgericht die een einde wensen te maken aan machtsmisbruik. Zij hebben mooie verklaringen en formules opgesteld. Dat is te prijzen. Alleen werpen al deze inspanningen nog maar weinig vruchten af.  Neem o.a. de VN-verklaring over de rechten van de mens. Luister of lees het dagelijks nieuws, om daar te zien dat de rechten van de mens dagelijks nog worden geschonden.

                                                                                                                     

De vraag is of wij onszelf vrij kunnen maken

Kunnen wij mensen ons vrijmaken van de machten die ons gevangen houden, ons uitbuiten, ons beroven en schaden, ons beknotten en afremmen, lastig vallen en bestelen? Kan het de bedoeling zijn van onze Schepper dat er op aarde slechts enkele rijke stinkerds zijn, machthebbers, die de rest van de mensheid overheersen, het land in stukken delen en alles naar zich toe trekken, ons lot bepalen, ons van onze vrijheden meer en meer beroven?

 

Wij zijn immers tot vrijheid geroepen, zie:

 

Jesaja 61:1  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

 

 

 

 


 

 

 

 

Hoe kunnen wij ons bevrijden en onze vrijheden terug verkrijgen, onze soevereiniteit claimen? Dat kan, hoewel dat veelal een nieuw strijdtoneel te zien geeft, aangezien de machthebbers hun prooi niet gewillig los willen laten.  Men kan z’n naam claimen om weer een soeverein mens te worden. Hoe dat in z’n werk gaat is in brochure 716 uiteengezet. 

 

Machthebbers laten het volk altijd geloven dat ontsnappen uit hun wurggreep onmogelijk is. Het leven is nu eenmaal zo, en je bent geboren in een land waar die-en-die machten heersen, dus dient men zich daarbij neer te leggen. Of niet?  Van kinds af aan worden wij geconditioneerd door de machthebbers, en ook onze ouders zijn en waren in hun dienst. Ouders proberen onze karakters te vormen, waardoor het aanleren van vaardigheden sterk wordt afgeremd.  Ouders, opvoeders, leerkrachten, etc.  willen ons bijschaven, maar zien niet in dat zij daardoor de natuurlijke orde willen vervangen. Laten oduers hun kinderen nieuwe kansen geven om zichzelf te ontplooien. Niet alleen geld is een wortel van alle kwaad, ook macht behoort daartoe, waardoor de ene mens de andere overheerst.  Mensen worden constant in vrees en angst gehouden door machthebbers, het zogenoemde ‘bevoegd gezag’.  Het bevoegd gezag heeft zich het recht toegekend om geweld te gebruiken, om daarmee gehoorzaamheid af te dwingen en angst in te boezemen.

Overheden hebben de landsgrenzen vastgesteld. Hun ambtenaren hebben het land in 1001 vakjes verdeeld en daar bestemmingen aan toegekend.  Daar mag de gewone burger niet aan tornen op straffe van hoge boeten en dwangsommen.  Alles is door de macht-elite verdeeld via hun verdeel-en-hers politiek.  De meeste mensen zijn argeloos en ter goeder trouw, geacclematiseerd in het dwangbuissysteem, zodat zij de vrijheid niet eens meer kunnen verdragen. Mensen zitten opgesloten in de kooien van de hun opgelegde normen en waarden, regels op regels, schijn zekerheden en schijn vrijheden.  De machthebbers zijn als imkers die hun werkbijen zoveel suikerwater geven in plaats van honing, dat de bijen het niet in de gaten hebben dat ze worden bedrogen.

 

 

Er is ons door de macht-elite altijd voorgehouden dat wij nette brave burgers dienen te zijn, die hard werken voor hun brood, die keurig netjes al hun inkomsten opgeven aan de belastingdienst en altijd op tijd de aanslagen betalen.  Zo alleen zou er een gezonde samenleving tot stand komen. Het is echter de waanzin ten top op basis van macht en regelgeving een gezonde maatschappij te willen bouwen.  Wat zei Jezus over de heersers en machtigen?

 

 

 


 

 

Mattheus 20:25  En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.

26  Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;

 

27  En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

 

 

 


 

 

 

Machtsstrijd eindigt altijd in oorlog. In oorlogen vloeit er altijd veel bloed, en erna moet men nog jarenlang de wonden likken en zich herstellen om opnieuw te kunnen beginnen.  Ieder braaf burger wil op z’n tijd een graantje meepikken van de welvaart die in het zogenaamde ‘vrije Westen’ nog heerst ondanks de financiële crisis.  Die welvaart is wel ontstaan vanwege de slavernij, die veel te laat is afgeschaft en waarvan we nog niet bevrijd zijn.  De moordende zelfzuchtige concurrentie maatschappij vraagt nog steeds veel slachtoffers.  De zwaksten leggen al spoedig het loodje. Het is vooral gemunt op de middenstand, op zelfstandige ondernemers, want daar zit nog kracht en doorzettingsvermogen in.  De mensen kennen de natuurwetten niet meer, ook niet de economische wetten zoals deze in de Torah beschreven zijn. Daarin gaat het over het sabbatsjaar om de 7 jaar, en het jubeljaar om de 49 jaar. Dan kan iedereen opnieuw beginnen zonder schulden.  De moderne wetenschap verdiept zich niet in deze wetten, maar richt haar onderzoek zodanig in dat de natuurlijke gang van zaken erdoor ontregeld wordt. Anderen mogen daarna de gevolgen gaan bestrijden, waaraan grof geld wordt verdiend. In dit collectieve zelfbedrog leven wij, en bijna iedereen denkt dat het zo hoort.

 

 

Regelgevingen


 

Jesaja 10: 1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven;

2  Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen!

3  Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, en der verwoesting, die van verre komen zal? Tot wien zult gij vlieden om hulp, en waar zult gij uw heerlijkheid laten?

 

Jesaja 28:10  Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.

 

Jesaja 28:13  Zo zal hun het woord van JHWh zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.

 

 

 


 

 

 

De ambtenarij zorgt voor regelgevingen, en voor elke nieuwe regelgeving  zijn er weer nieuwe ambtenaren nodig om de naleving ervan te controleren.  Het moet zo erg worden met alle regelgevingen en wetjes, maar ook met andere zaken als chemtrails, vaccins, ongelukken, rampen, etc.  dat de mensen eindelijk opstaan en ontwaken uit de jarenlange roes waarin we allen zijn geraakt.  Het moet de spuigaten uitlopen, en alsdan komt er meestal pas beweging in de vastgeroeste traditionele gang van zaken.  De ambtenarij waarmee wij de laatste jaren geconfronteerd zijn zal bij enkele reeds de deur dicht hebben gedaan. De meesten nemen het nog voor lief, maar de druk wordt steeds hoger. Wanneer men bijvoorbeeld een boom die dikker is dan 15 of 20 cm wil omzagen, is er al een vergunning voor nodig. En zo zijn er al wat regeltjes waaraan de burgers zich zouden moeten onderwerpen.  De burgers moeten er zo beu van worden dat ze weer naar de vrijheid gaan grijpen. Die tijd is niet veraf meer. De machthebbers staan nog op hun eer en kunnen nog hun bevelen geven, maar de tijd is nabij dat de bevelen niet meer zullen worden uitgevoerd, althans niet door echte volksgenoten. Vandaar dat er veel allochtonen zijn binnengehaald, die net als Doëg hun hand er niet voor omdraaien om de bevelen van koning Saul uit te voeren en alle priester te vermoorden. De eigen knechten van Saul bedankten ervoor en weigerden naar Saul te luisteren.  Volgens de Wabo-wetgeving mogen de ambtenaren zogenaamd illegale bouwsels met geweld ruimen en afvoeren, en torenhoge dwangsommen opleggen, maar zullen ook ooit daarvan hun verdiende loon ontvangen. Wat je zaait zul je oogsten.
(wordt vervolgd)